Invånarenkät om utvecklingen av bostadsrättsbostäder

Välkommen att svara på enkäten om bostadsrättsboende! Du kan påverka utvecklingen av ditt boende och delta i utlottning av presentkort.

Kysely suomeksi: https://fi.eu.research.net/r/aso_asukaskysely
Survey in English: https://fi.eu.research.net/r/aso_residentssurvey

Denna enkät riktar sig till boende i bostadsrättsbostäder. Enkäten är en del av en utredning finansierad av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara, om bostadsrättsbostädernas nuvarande status och betydelse på bostadsmarknaden. I utredningen granskas bostadsrättsbostädernas funktionalitet, ändamålsenlighet och utvecklingsbehov, särskilt ur invånarnas synvinkel. Den information som samlas in i utredningen kommer att användas för att stödja utvecklingen av bostadsrättsboende och beslutsfattandet.

Obs. Det nuvarande regeringsprogrammet föreskriver att staten inte finansierar byggandet av nya bostadsrättsbostäder efter år 2025. Denna förändring kommer inte att påverka det befintliga bostadsbeståndet och kommer inte att ha någon inverkan på befintliga invånare.

Vänligen besvara enkäten senast den 30.6.2024.

Det tar cirka 10–15 minuter att fylla i enkäten. Det är helt frivilligt att svara och du kan när som helst sluta svara. Svaren behandlas konfidentiellt och rapporteras på ett sätt som inte identifierar den enskilda respondenten. Respondentens bakgrundsinformation används endast som bakgrundsvariabler för att stödja analysen. Vi ber dig att svara bara en gång per bostad. Tio presentkort på 20 euro i S- eller K-gruppens butiker lottas ut bland alla som lämnat sina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen och kan inte kopplas till svaren i enkäten.

Enkäten behandlas endast av Owal Group Oy. Svaren innehåller inga identifierbara personuppgifter och utgör inte ett personregister. Fastighetsägarna har förmedlat enkäten till sina hyresgäster baserat på sina tillgängliga kontaktuppgifter. Hyresgästernas kontaktuppgifter har inte överlämnats till tredje parter.

Tack på förhand!

Ytterligare information:
Jenna Siltala
jenna@owalgroup.com
0440980139

T